enige informatie die:


Maak een keuze
call Prijs:
375 EUR

Geen verzendkosten beschikbaar om uw land

Los 7

Weißgold-Ohrringe 585/000 mit Diamant und Rubin. Ohrstecker mit einem Stab mit 3 Diamanten im Brillantschliff von insgesamt ca. 0,20 ct, darunter ein Smaragdschliff-Rubin, insgesamt ca. 4,29 ct. etwa 2,8 g. Neu

White gold earrings, 585/000, with diamond and ruby. Ear studs with a bar with 3 brilliant cut diamonds, a total of approximately 0.20 ct, with an emerald-cut ruby underneath, a total of approximately 4.29 ct. Approximately 15 mm. about 2.8 grams. New

Verkoopvoorwaarden / Versteigerungsbedingungen Twents Veilinghuis

De verkoop van veilinggoederen vindt plaats te Enschede in ons veilinggebouw aan de Weerseloseweg 355, tegen contante betaling c.q. pintransactie, waarbij het opgeld 28% bedraagt, inclusief BTW en er tevens per gekocht kavel € 1,00 nummergeld in rekening wordt gebracht. De verkoop gebeurt in de staat waarin de te veilen kavels zich bevinden en zullen door de kopers moeten worden geaccepteerd in de staat waarin zij zich bij aflevering bevinden, zonder dat er enige reclame mogelijk is over de authenticiteit, hoeveelheid, omschrijving, afmeting, verborgen of zichtbare gebreken, vergissingen, uit welke hoofde ook. Verhaal is op geen enkele wijze mogelijk, kopers dienen te allen tijde het gekochte te accepteren, vermindering of teruggaaf der koopsom is uitgesloten. De veilinghouder behoudt zich de volgende rechten voor:


1. Hij kan personen die zich weigeren te legitimeren of om welke andere reden ook, zonder nadere verklaring zijnerzijds, weigeren als bieder of koper.

2. Hij kan de volgorde van veiling wijzigen, kavels combineren, splitsen, uit veiling halen of toevoegen, bij geschil herveilen, zich bij gemaakte vergissingen herstellen, kavels ophouden, over kavels direct na gunning terstond volledige of gedeeltelijke betaling vorderen. Indien een koper weigert of niet in staat is te betalen, wordt het geveilde terstond herveild. Hij kan goederen één bieding onder de met de verkoper afgesproken limiet verkopen


Bieders kunnen zich niet verschuilen achter opdrachtgevers en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij kopen. Na toewijzing zijn de aankopen geheel voor rekening en risico van de kopers. Indien een koper nalatig blijft de koopsom te betalen, zal de koopsom langs juridische weg worden geïncasseerd, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper komen. Kavels worden eerst dan afgegeven of mogen eerst dan worden vervoerd, nadat deze volledig zijn betaald, inclusief veilingkosten, of wat voor kosten ook. Betaling geschiedt door middel van wettige betaalmiddelen. De termijn waarbinnen moet worden betaald is onherroepelijk door de veilinghouder vastgesteld, vindt echter altijd plaats binnen 5 dagen na toewijzing; schuldvergelijking of korting is uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt ongeacht de hoogte van de rekening € 25,00 per dag aan opslagkosten in rekening gebracht, waarbij Twents Veilinghuis tevens het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden. De betreffende goederen kunnen onderhands, dan wel in een volgende veiling worden herveild, de nalatige koper is aansprakelijk voor de mindere opbrengst en alle overige kosten hieruit voortvloeiende. Bezoekers welke het gebouw of het terrein betreden, doen dit op eigen risico en kunnen eigenaar of verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor een ongeval hen overkomen. Schade welke bezoekers aanbrengen aan ten toon gestelde goederen, dan wel aan inrichting of gebouw, zijn voor rekening van de veroorzaker van de schade. Gekochte kavels kunnen op verzoek van de koper voor rekening en risico van de kopers worden verzonden, waarbij verzendkosten, verzekering en verpakkingskosten, ten laste van de koper komen. Geschillen uit verkoop ontstaan worden door de veilinghouder beslist, deze beslissing is onherroepelijk. Kopers kunnen zich niet beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden of op enig ander veilinggebruik ook, zij kunnen geen vordering instellen tegen veilinghouder of een van zijn medewerkers, dan wel de deurwaarder/notaris.


Schilderijen: Bij het bieden op schilderijen biedt u enkel op het schilderij zelf. De eventuele lijst is als gift inbegrepen.


Telefonisch bieden:

Mits aangegeven wordt dat de koper telefonisch mee wil bieden, zal de startprijs van het kavel automatisch als voorbieding van deze telefonische bieder meegenomen worden in de veiling.


Verzendvoorwaarden:

Om iedereen van dienst te kunnen zijn bieden we verzendmogelijkheden binnen Europa aan.

• De pakketten worden in opdracht en op risico van de koper verstuurd.
• De genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.
• Max. afmetingen incl. verpakking NL: 100x50x50cm.
• Max. afmetingen incl. verpakking Buitenland: 100x50x50cm.
• De genoemde bedragen zijn voor pakketten met een waarde tot € 500,00


Houdt u er a.u.b. rekening mee dat zelfs bij online-overboekingen het enkele dagen kan duren voordat een bedrag op onze rekening staat. Pas na ontvangst van betaling wordt het pakket verpakt en verstuurd.

Verzendkosten binnen Nederland:
Pakket 0-10 KG: € 17,50
Pakket 10-20KG: € 22,50

Verzendkosten binnen EUR1:
Pakket 0-10 KG: € 35,00
Pakket 10-20KG: € 45,00

Verzendkosten binnen EUR2:
Pakket 0-10 KG: € 45,00
Pakket 10-20KG: € 50,00

Verzendkosten binnen EUR3:
Pakket 0-10 KG: € 45,00
Pakket 10-20KG: € 55,00

Verzendkosten Wereld
Pakket 0-10 KG: € 70,00
Pakket 10-20KG: € 125,00

Voor pakketten met een waarde boven de 500 euro en/of afmetingen buiten de aangegeven maximum afmeting kunt u contact opnemen
over de kosten.


Inbrengersvoorwaarden

Algemene inbrengersvoorwaarden waarop goederen worden aangenomen voor openbare verkoping van goederen, door/namens Twents Veilinghuis te Enschede.

1. Bij deze voorwaarden te verstaan onder:
Verkoper: Twents Veilinghuis
Inbrenger: degene te wiens naam de goederen zijn ingebracht
Veiling: iedere (openbare) verkoping welke door of vanwege de verkoper wordt gehouden c.q. uitgevoerd.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen verkoper en inbrenger. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege kunnen worden opgelegd.

3. Van alle aan verkoper afgegeven goederen wordt aangenomen dat daarvoor, behoudens andere instructies, geen minimumprijs (limiet) geldt. De inbrenger machtigt de verkoper om de ingebrachte goederen te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden en condities, alsmede op een door verkoper vast te stellen dag. De verkoper behoud zich het recht voor zonder opgave van redenen goederen te weigeren en kan ten allen tijde van het verkopen van goederen afzien.

4. De verkoper bepaalt wanneer tot verkoop van de goederen zal worden overgegaan. Hierbij zal zoveel mogelijk met de belangen van de inbrenger rekening worden gehouden. Indien de goederen, op instructie van de inbrenger, niet in veiling gebracht mogen worden, zal verkoper aan inbrenger bewaarloon en/of opslagkosten in rekening brengen.

5. Inbrengers zijn ten allen tijde gerechtigd een opdracht tot veilen in te trekken. In dit geval behoud de verkoper zich het recht voor 40% te heffen van het bedrag dat volgens de overeengekomen limiet.

6. Goederen kunnen voor de veiling gelimiteerd worden. De opdracht hiertoe moet door de inbrenger schriftelijk worden gegeven. Wordt de gestelde prijs niet bereikt, dan is de inbrenger (ophoud)kosten volgens het hieronder in artikel 7 opgenomen tarief verschuldigd. Indien op een veiling door of namens een inbrenger diens goederen weder worden ingekocht, zal de verkoper gerechtigd zijn zowel de aankoop als de verkoopprijs in rekening te brengen.

7. De verkoopprovisie van 30% (mits anders afgesproken in de veilingopdracht) wordt berekent over de opbrengst, met een minimum van € 3,50 per kavel. De kosten voor ophouden zijn € 3,50 per kavel. Betaalde voorschotten en/of out of pocketkosten, zoals goud- en zilverbelasting, transport- en/of expeditiekosten, zijn steeds voor rekening van de inbrenger. Voor transport van goederen verricht door personeel van/namens verkoper, zal een vooraf overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. Kosten gemaakt op verzoek van de inbrenger in verband met de uitgifte van een catalogus kunnen aan inbrenger steeds in rekening worden gebracht. Afrekening en betaling zullen zoveel mogelijk binnen 4 weken na de verkoopdag plaats vinden. Ingeval een koper in gebreke mocht blijven de door koper gekochte goederen te betalen en/of af te halen, dan dient, ten opzichte van de inbrenger, de verkooptransactie te worden beschouwd als niet te hebben plaatsgehad.

8. De goederen zullen door de verkoper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Tot op het ogenblik van overdracht aan de koper door verkoper blijven alle risico’s voor rekening van de inbrenger. De verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of beschadiging der goederen, tenzij verkoper opzet en/of grove schuld kan worden verweten. De inbrenger is aansprakelijk voor alle schade die de ingezonden voorwerpen veroorzaken.

9. De inbrenger dient zich op eerste verzoek van de verkoper te legitimeren. De inbrenger staat in voor de echtheid van de ingebrachte goederen en garandeert tevens dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te bieden en vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden. De inbrenger is op eerste verzoek van de verkoper verplicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de goederen jegens de veilinghouder te verstrekken en dit met bewijsmaterialen te onderbouwen. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden. De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen.

10. De verkoper is bevoegd om, zonder voorafgaande mededeling aan inbrenger:
- alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke verkoper in verband met behoud van de zaak nuttig voorkomen;
- om goederen te (laten) bewerken, welke het resultaat der veiling gunstig zouden kunnen beïnvloeden;
De in verband met ontsluiting, behoud of bewerking gemaakte kosten zijn voor rekening van de inbrenger.

11. Inbrenger dient in beginsel zelf de ingebrachte goederen te verzekeren en/of verzekerd te houden. Verkoper kan, op nadrukkelijk verzoek van de inbrenger, voor rekening van inbrenger, de goederen (laten) verzekeren.

12. Teruggave van goederen geschied aan inbrenger, dan wel aan een door inbrenger schriftelijk gevolmachtigde persoon. Verkoper is gerechtigd de goederen onder zich te houden totdat inbrenger volledig aan zijn betalingsverplichting jegens verkoper heeft voldaan.

_______________________________________________________

Privacy Policy / Datenschutzerklärung Twents Veilinghuis

1. An overview of data protection

General information
The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit our website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on our website
Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e. the “controller”)?
The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information Required by Law” on this website.

How do we record your data?
We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.
Our IT systems automatically record other data when you visit our website. This data comprises primarily technical information (e.g. web browser, operating system or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access our website.

What are the purposes we use your data for?
A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyse your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?
You have the right to receive information about the source, recipients and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified, blocked or eradicated. Please do not hesitate to contact us at any time under the address disclosed in section “Information Required by Law” on this website if you have questions about this or any other data protection related issues. You also have the right to log a complaint with the competent supervising agency.
Moreover, under certain circumstances, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data. For details, please consult the Data Protection Declaration under section “Right to Restriction of Data Processing.”

Analysis tools and tools provided by third parties
There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analysed when your visit our website. Such analyses are performed primarily with cookies and with what we refer to as analysis programmes. As a rule, the analyses of your browsing patterns are conducted anonymously; i.e. the browsing patterns cannot be traced back to you. You have the option to object to such analyses or you can prevent their performance by not using certain tools. For detailed information about this, please consult our Data Protection Declaration below.
You do have the option to object to such analyses. We will brief you on the objection options in this Data Protection Declaration.


2. General information and mandatory information

Data protection
The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.
Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.
We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e. through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third party access.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller on this website is:
Twents Veilinghuis
Weerseloseweg 355
7522 PS Enschede
Telephone: +31-53-4351488
Email: info@twentsveilinghuis.nl

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of data
A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

In the event that data are processed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. e or f GDPR, you have the right to at any time object to the processing of your personal data based on grounds arising from your unique situation. This also applies to any profiling based on these provisions. To determine the legal basis, on which any processing of data is based, please consult this Data Protection Declaration. If you log an objection, we will no longer process your affected personal data, unless we are in a position to present compelling protection worthy grounds for the processing of your data, that outweigh your interests, rights and freedoms or if the purpose of the processing is the claiming, exercising or defence of legal entitlements (objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR).

If your personal data is being processed in order to engage in direct advertising, you have the right to at any time object to the processing of your affected personal data for the purposes of such advertising. This also applies to profiling to the extent that it is affiliated with such direct advertising. If you object, your personal data will subsequently no longer be used for direct advertising purposes (objection pursuant to Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency
In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability
You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption
For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption programme. You can recognise an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.
If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Information about, blockage, rectification and eradication of data
Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified, blocked or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time at the address provided in section “Information Required by Law.”

Right to demand processing restrictions
You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time at the address provided in section “Information Required by Law.” The right to demand restriction of processing applies in the following cases:
• In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
• If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
• If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
• If you have raised an objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

Rejection of unsolicited e-mails
We herewith object to the use of contact information published in conjunction with the mandatory information to be provided in section “Information Required by Law” to send us promotional and information material that we have not expressly requested. The operators of this website and its pages reserve the express right to take legal action in the event of the unsolicited sending of promotional information, for instance via SPAM messages.


3. Recording of data on our website

Cookies
In some instances, our website and its pages use so-called cookies. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain viruses. The purpose of cookies is to make our website more user friendly, effective and more secure. Cookies are small text files that are placed on your computer and stored by your browser.

Most of the cookies we use are so-called “session cookies.” They are automatically deleted after your leave our site. Other cookies will remain archived on your device until you delete them. These cookies enable us to recognise your browser the next time you visit our website.

You can adjust the settings of your browser to make sure that you are notified every time cookies are placed and to enable you to accept cookies only in specific cases or to exclude the acceptance of cookies for specific situations or in general and to activate the automatic deletion of cookies when you close your browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

Cookies that are required for the performance of the electronic communications transaction or to provide certain functions you want to use (e.g. the shopping cart function), are stored on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in storing cookies to ensure the technically error free and optimised provision of the operator’s services. If other cookies (e.g. cookies for the analysis of your browsing patterns) should be stored, they are addressed separately in this Data Protection Declaration.

Server log files
The provider of this website and its pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser communicates to us automatically. The information comprises:
• The type and version of browser used
• The used operating system
• Referrer URL
• The hostname of the accessing computer
• The time of the server inquiry
• The IP address

This data is not merged with other data sources.
This data is recorded on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in the technically error free depiction and the optimization of the operator’s website. In order to achieve this, server log files must be recorded.

Contact form
If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

Hence, the processing of the data entered into the contact form occurs exclusively based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You have the right to revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g. after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions – in particular retention periods.

Registration on this website
You have the option to register on our website to be able to use additional website functions. We shall use the data you enter only for the purpose of using the respective offer or service you have registered for. The required information we request at the time of registration must be entered in full. Otherwise we shall reject the registration.

To notify you of any important changes to the scope of our portfolio or in the event of technical modifications, we shall use the e-mail address provided during the registration process.

We shall process the data entered during the registration process on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You have the right to revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

The data recorded during the registration process shall be stored by us as long as you are registered on our website. Subsequently, such data shall be deleted. This shall be without prejudice to mandatory statutory retention obligations.

Processing of data (customer and contract data)
We collect, process and use personal data only to the extent necessary for the establishment, content organization or change of the legal relationship (data inventory). These actions are taken on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or pre-contractual actions. We collect, process and use personal data concerning the use of our website (usage data) only to the extent that this is necessary to make it possible for users to utilize the services and to bill for them.

The collected customer data shall be eradicated upon completion of the order or the termination of the business relationship. This shall be without prejudice to any statutory retention mandates.


4. Social media
Facebook plug-ins (Like & Share button)
We have integrated plug-ins of the social network Facebook, provided by Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, on our website. You will be able to recognise Facebook plug-ins by the Facebook logo or the "Like" button on our website. An overview of the Facebook plug-ins is available under the following link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Whenever you visit our website and its pages, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the Facebook server. As a result, Facebook will receive the information that you have visited our website with your plug-in. However, if you click the Facebook “Like” button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our website and its pages with your Facebook profile. As a result, Facebook will be able to allocate the visit to our website and its pages to your Facebook user account. We have to point out, that we as the provider of the website do not have any knowledge of the transferred data and its use by Facebook. For more detailed information, please consult the Data Privacy Declaration of Facebook at: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

If you do not want Facebook to be able to allocate your visit to our website and its pages to your Facebook user account, please log out of your Facebook account while you are on our website.

The use of the Facebook plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

Twitter plug-in
We have integrated functions of the social media platform Twitter into our website. These functions are provided by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. While you use Twitter and the "Re-Tweet" function, websites you visit are linked to your Twitter account and disclosed to other users. During this process, data are transferred to Twitter as well. We must point out, that we, the providers of the website and its pages do not know anything about the content of the data transferred and the use of this information by Twitter. For more details, please consult Twitter’s Data Privacy Declaration at: https://twitter.com/en/privacy.

The use of Twitter plug-ins is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.
You have the option to reset your data protection settings on Twitter under the account settings at https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in
Our website and its pages use functions of Google+; the provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Recording and sharing of information: With the assistance of the Google+ button, you can publish information worldwide. The Google+ button provides you and other users with custom tailored Google content as well as content of our partners. Google saves the information you have entered for content with +1 as well as information about the website/page you viewed when you clicked on +1. Your +1 entries may appear as information along with your profile name and your photo on Google services, such as in search results or in your Google profile or in other locations on websites and ads on the Internet.

Google records information about your +1 activities to improve Google’s services for you and others. To be able to use the Google+ button, you will need a public Google profile, which is visible around the world, which must contain at least the name you have chosen for your profile. This name is used in conjunction with all Google services. In some cases, this name may also replace another name you have used when sharing content via your Google account. The identity of your Google profile may be displayed to users who know your e-mail address or are in possession of other information related to you that identifies you.

Use of the recorded information: Besides the abovementioned purposes of use, the information you provide is also used in compliance with the applicable Google Data Privacy Policies. Google may potentially publish summary statistics about the +1 activities of its users or shares this information with users and partners, such as publishers, prospective customers or affiliated websites.

The use of the Google+ plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.


5. Analysis tools and advertising

Google Analytics
This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are stored on your computer and that enable an analysis of the use of the website by users. The information generated by cookies on your use of this website is usually transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The storage of Google Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities.

IP anonymization
On this website, we have activated the IP anonymization function. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyse your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in
You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objection to the recording of data
You have the option to prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking on the following link. This will result in the placement of an opt out cookie, which prevents the recording of your data during future visits to this website: Google Analytics deactivation.
For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing
We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Demographic parameters provided by Google Analytics
This website uses the function “demographic parameters” provided by Google Analytics. It makes it possible to generate reports providing information on the age, gender and interests of website visitors. The sources of this information are interest-related advertising by Google as well as visitor data obtained from third party providers. This data cannot be allocated to a specific individual. You have the option to deactivate this function at any time by making pertinent settings changes for advertising in your Google account or you can generally prohibit the recording of your data by Google Analytics as explained in section “Objection to the recording of data.”

Google AdWords and Google Conversion Tracking
This website uses Google AdWords. AdWords is an online promotional program of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In conjunction with Google AdWords, we use a tool called Conversion Tracking. If you click on an ad posted by Google, a cookie for Conversion Tracking purposes will be placed. Cookies are small text files the web browser places on the user’s computer. These cookies expire after 30 days and are not used to personally identify users. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we will be able to recognise that the user has clicked on an ad and has been linked to this page.

A different cookie is allocated to every Google AdWords customer. These cookies cannot be tracked via websites of AdWords customers. The information obtained with the assistance of the Conversion cookie is used to generate Conversion statistics for AdWords customers who have opted to use Conversion Tracking. The users receive the total number of users that have clicked on their ads and have been linked to a page equipped with a Conversion Tracking tag. However, they do not receive any information that would allow them to personally identify these users. If you do not want to participate in tracking, you have the option to object to this use by easily deactivating the Google Conversion Tracking cookie via your web browser under user settings. If you do this, you will not be included in the Conversion Tracking statistics.

The storage of “Conversion” cookies and the use of this tracking tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising.

To review more detailed information about Google AdWords and Google Conversion Tracking, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

You can set up your browser in such a manner that you will be notified anytime cookies are placed and you can permit cookies only in certain cases or exclude the acceptance of cookies in certain instances or in general and you can also activate the automatic deletion of cookies upon closing of the browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.


6. Plug-ins and Tools

Google Web Fonts (local embedding)
This website uses so-called Web Fonts provided by Google to ensure the uniform use of fonts on this site. These Google fonts are locally installed so that a connection to Google’s servers will not be established in conjunction with this application.


Geen verzendkosten beschikbaar om uw land


Internationale verzendkosten

  Internationale verzendkosten:
  Versandbedingungen auf Anfrage

  Biedingen kunnen per post (per fax in overleg) tot de deadline aan dit formulier worden gestuurd.
  Klik op de volgende link om het pdf-bestand te openen:
  Bid Form, Gebotsformular Twents Veilinghuis.pdf
  • De veilingvoorwaarden zijn van toepassing.

  plaats:

  7522 Enschede
  Provincie Overijssel
  Niederlande


  Veiling:
  Art, Antiques and Design
  Veilingen data:
  5 apr. 2019
  17:00 horloge

  6 apr. 2019
  10:00 horloge


  5 April: lotnumbers 1 - 1483 Silver & Plated Jewelry Paintings 6th of april: lotnumbers 2000 - 6678 Various Militaria Advertising objects Coins, Stamps & Postcards Toys & Dolls Clocks Furniture Tapestries Bronze & Statues Glass & Crystal Porcelain & Ceramiques
  Benoemingen:
  Sa. 30 march.: 10:00 - 17:00
  Su. 31 march.: 11:00 - 17:00
  Mo. 01 apr.: 10:00 - 18:00
  Tu. 02 apr.: 10:00 - 18:00
  Veilplaats:
  7522 Enschede
  Twents Veilinghuis
  Weerseloseweg 355
  NL-7522 Enschede
  telefoon:
  +31 (0)53 4351488
  Fax:
  +31 (0)53 4316625
  internet:
  E-mail:
  Laatste update: 7 apr. 2019 00:00:14 De aanbieder is verantwoordelijk voor deze aanbieding.
  grand-guide aanbieding-ID.: 80267 Geregistreerd als zakelijke gebruiker sinds: 22 september 2018 Report page